Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788383561950
Waga produktu: 1.138 kg
Realizacja zamówienia: 3 dni
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Najbardziej aktualny na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek sektora finansów publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych nie stosują ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie, a zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej tych jednostek uregulowane są również w ustawie o finansach publicznych i jej rozporządzeniach wykonawczych. Ustawa ta ma pierwszeństwo wobec regulacji zawartych w ustawie o rachunkowości.

W celu wyjaśnienia jak w praktyce funkcjonowania JSFP stosować zapisy ustawy o rachunkowości w powiązaniu z rozporządzeniem w sprawie zasad rachunkowości i planów kont (...) zostało przygotowane trzecie wydanie pierwszego na rynku wydawniczym komentarza do ustawy o rachunkowości dla JSFP.

Składa się z dwóch części:

 • komentarz do ustawy pisany językiem praktyków – tutaj wyjaśniono jak w JSFP stosować dany przepis ustawy oraz jakie są powiązania pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą o finansach publicznych i jej rozporządzeniami wykonawczym,
 • sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych – tutaj omówiono zakres ustawy, który wyłączono ze stosowania dla JSFP; jednostki te muszą stosować w to miejsce regulacje rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości (...); jednostki te jednak posiłkują się w dużym zakresie przepisami ustawy o rachunkowości w tym obszarze.

Książka uwzględnia wszystkie nowelizacje ustawy o rachunkowości, aktualne rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont (weszło w życie 1.1.2018 r.), nowe Krajowe Standardy Rachunkowości, Stanowiska Komitetu Standardu Rachunkowości oraz Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości. W zakresie zagadnień dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych odwołujemy się do KSeF, który od 1.7.2024 r. będzie obowiązkowy. W opracowaniu zawarto wyjaśnienia MF i orzecznictwo (np. wyroki WSA i NSA oraz uchwały Kolegium RIO).

Wiele tych zmian ma wpływ na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2023 r. i zamknięcie 2023 r. w jednostkach sektora finansów publicznych (obecne wydanie zawiera omówienie wszystkich wierszy poszczególnych elementów sprawozdań finansowych – dzięki temu będzie można poprawnie sporządzić sprawozdanie finansowe za 2023 r.).

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jakie zagadnienia powinny być uregulowane w polityce rachunkowości i jakie możliwości wyboru zasad wyceny dla JSFP przewiduje ustawa o rachunkowości,
 • jakie zapisy nie powinny się znaleźć w polityce rachunkowości JSFP,
 • kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie polityki rachunkowości dla szkół, przedszkoli czy ośrodków pomocy społecznej objętych wspólną obsługą przez utworzone do tego celu CUW,
 • jak prawidłowo przygotować zakładowy plan kont dostosowany do specyfiki jednostki,
 • jakie są metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych,
 • jakie są warunki formalne powierzenia przez kierownika JSFP swoim pracownikom obowiązków, których niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • jakie są obowiązki kierownika jednostki w sytuacji, gdy księgi rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki oraz poza miejscem sprawowania zarządu,
 • jaki powinien być podział kompetencji w zakresie gospodarki finansowej i inwentaryzacji między jednostką obsługującą i obsługiwaną,
 • jaki powinien wyglądać obieg dokumentów w przypadku jednostek, których księgowość prowadzona jest przez CUW,
 • czy JSFP mogą prowadzić księgowość w tzw. chmurze, na serwerze umieszczonym poza granicami Polski,
 • jakie są zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w JST (z uwzględnieniem księgi budżetu i księgi urzędu),
 • jakie są obligatoryjne i fakultatywne przypadki tworzenia pomocniczych ksiąg rachunkowych,
 • czy dokument otrzymany drogą elektroniczną w formacie PDF, następnie wydrukowany i przechowywany w formie papierowej, może stanowić dokument księgowy,
 • jaką datę otrzymania faktury ustrukturyzowanej przyjąć w przypadku jej udostępnienia w sposób inny niż przy użyciu KSeF,
 • jakie są zasady kontroli dowodów księgowych (kontrola merytoryczna, rachunkowa, pod względem formalnym) i kto jest za nią odpowiedzialny,
 • jak poprawiać błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych,
 • jakie są przepisy szczególne regulujących zasady inwentaryzacji w JSFP,
 • jak inwentaryzować zbiory biblioteczne,
 • jaka jest rola głównego księgowego/skarbnika w inwentaryzacji drogą spisu,
 • jakie są terminy przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji aktywów drogą weryfikacji lub potwierdzenia salda według stanu na dzień bilansowy w jednostkach budżetowych,
 • jakie są zasady wyceny aktywów i pasywów w JSFP oraz uproszczenia w tej wycenie,
 • jak ustawa o rachunkowości i rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości określa zasady aktualizacji wartości początkowej środków trwałych i dotychczasowego ich umorzenia,
 • jakie są zasady likwidacji JSFP,
 • jak księgować różnice kursowe zgodnie ze szczególnymi zasadami rachunkowości,
 • czy wydatki poniesione na ekspertyzę stanu technicznego środka trwałego przed jego nabyciem zwiększają jego wartość początkową w przypadku nabycia,
 • czy montowane w jednostce budżetowej instalacje komputerowe, klimatyzacyjne i alarmowe stanowią odrębne środki trwałe, czy zwiększają wartość początkową budynku,
 • jakie są przepisy szczególne w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz WNiP jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • czy JSFP mogą stosować podatkowe stawki amortyzacyjne,
 • jakie są zasady amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie,
 • jakie są zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów obrotowych, czy też odpisów aktualizujących należności,
 • jaka jest procedury ustalenia należności umorzonych, nieściągalnych i przedawnionych,
 • jak ustalać aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w JSFP,
 • jakie są zasady tworzenia rezerw w JSFP,
 • jak prowadzić ewidencję czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów,
 • jak dokonywać prezentacji i ujawniań rozliczeń międzyokresowych kosztów w sprawozdaniu finansowym,
 • jak sporządzić sprawozdania finansowe za 2023 r. – z uwzględnieniem ostatnich zmian w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i planów kont,
 • jakie przepisy i zasady obowiązują w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych JSFP.

Książka zawiera również liczne przykłady praktyczne, 28 schematów księgowych, opisy kont, procedury i ponad 40 tabel, a także 81 wzorów dokumentów możliwych do pobrania z repozytorium dołączonego do książki. 

Sektor publiczny

 • ISBN: 

  978-83-8356-195-0

 • Autorzy: 

  Artur Raciński, Bogdan Gajos, Bożena Rudnicka, Dorota Adamek-Hyska, Elżbieta Dworak, Elżbieta Garczarek, Joanna Zuchewicz, Maciej Woźniak, Małgorzata Wojtczak, Melania Bąk, Mieczysława Cellary, Monika Kaczurak-Kozak, Piotr Wieczorek, Sebastian Bach, Teres

 • Wysokość: 

  238

 • Szerokość: 

  165

 • Grubość: 

  34

 • Liczba stron: 

  888

 • Oprawa: 

  Miękka ze skrzydełkami

 • Wydanie: 

  3

 • Rok wydania: 

  2023

 • Miejscowość: 

  Warszawa

 • Seria cykliczna: 

  Ustawy w praktyce

 • Tematyka: 

  Podatki

 • Wiek: 

  15-99 lat

 • Typ publikacji: 

  Książka

 • Data wprowadzenia do sprzedaży: 

  2023-11-27

Polecamy także