Ksiegarnia Poltax.waw.pl - Top


The Language Bookstore Poltax.waw.pl   We are sending the books all over the world!Happy hour!
There are no books in happy hour!

Keep an eye on us frequently and hunt your HAPPY HOUR!
Our partners

Okazje.info.plNokaut.pl

Opineo.plPorównywarka Alejka.pl


Przesyłki dostarczają:

Poczta Polska

Firma Kurierska GLS

Paczkomaty 24/7Paczka w ruchu


Płatności online obsługuje:

Dotpay.pl


Nasze transakcje są bezpieczne:

Bezpieczne połączenie SSL 128

Czytaj więcej >>


Słownik form fleksyjnych czasowników greckich

Author:


EAN: 9788373544994


Price: 32.00 zł
25.60 złWe send in: 24 hours
Słownik form fleksyjnych czasowników greckich

ISBN: 978-83-7354-499-4


Publisher: Homini


Year: 2012


Pages: 288


Binding: miękka (PB)


Size: 14,5 x 20,5


Share: Share on Facebook  

Indeks Nino Marinonego stanowi niezbędne uzupełnienie słownika grecko-polskiego i gramatyki greckiej dla wszystkich pragnących lub zmuszonych konsultować teksty grecko-języczne: zarówno dla zawodowych filologów klasycznych, stających wobec skomplikowanych form dialektalnych, jak i dla badaczy czy studentów innych specjalności w jakiejkolwiek mierze zainteresowanych właściwym zrozumieniem frazy greckiej.

Pozwala on na szybkie odnalezienie formy podstawowej dla dowolnej postaci fleksyjnej czasownika, bez posiadania specjalistycznej znajomości praw językowych, morfologii słowa, i bez konieczności pamięciowego opanowywania ogromnej liczby nieregularnych tematów czasowych czasowników supletywnych.

Istnieją liczne dziedziny nauk humanistycznych, jak archeologia, historia sztu­ki, fi­lo­zo­fia, teo­lo­gia czy nawet pewne działy teorii literatury, których re­pre­zen­tan­ci bez po­wierz­chow­nej choćby zna­jo­mo­ści greki sami skazują się na błą­dze­nie po ma­now­cach twier­dzeń nie­pew­nych. Nie każdy archeolog musi być fi­lo­lo­giem kla­sycz­nym, jed­nak pra­wie każ­dy prędzej czy później natknie się na grec­ką in­skryp­cję czy podpis pod ma­lo­wi­dłem. Podobnie filozof lub biblista czy pa­tro­log z upodo­ba­niem cy­to­wał­by greckie oryginały, gdyby nie prze­moż­ny strach przed gąsz­czem grec­kich form gramatycznych.

Wszystkim tego typu problemom w ja­kiejś mierze może zaradzić niniejszy słownik profesora Nino Marinonego. Trudno nadać mu właściwy tytuł. Ty­tuły zarówno włoskiego oryginału - Tutti i verbi greci - jak i jego an­giel­skie­go od­po­wied­ni­ka - All the Greek Words - są mylące. Trudno powiedzieć, co miałoby znaczyć tutaj słowo "wszystkie". De fac­to "wszyst­kie cza­sow­ni­ki grec­kie" we wszyst­kich moż­li­wych for­mach mu­sia­ły­by zająć ty­sią­ce stron, na­to­miast "wszystkie czasowniki" w formach podstawowych można znaleźć w każ­dym większym słowniku grecko-polskim czy grecko-angielskim. Pol­ska na­zwa obec­ne­go wy­da­nia naj­bar­dziej - moim zda­niem - od­po­wia­da rze­czy­wi­sto­ści. Dzie­ło Ma­ri­no­ne­go obej­mu­je bo­wiem for­my flek­syj­ne więk­szo­ści istot­nych cza­sow­ni­ków grec­kich, wy­stę­pu­ją­ce w tekstach klasycznych, wy­bra­ne na pod­sta­wie ba­dań fre­kwen­cyj­nych. Za kry­te­rium przy­ję­to wy­stą­pie­nie danej formy w tek­stach wię­cej niż jeden raz i to w czasie róż­nym od te­raź­niej­sze­go. Trzeba jed­nak pa­mię­tać, że słownik powstał w roku 1961, a wszystkie wy­da­nia póź­niej­sze, aż po naj­now­sze, sta­no­wią je­dy­nie fo­to­ty­picz­ne reprinty pierw­szej edy­cji.

Nakład pierwotnego wydania włoskiego (Casa Editrice Principato 1961) dawno już został wyczerpany, a książka światową karierę zrobiła dopiero w edy­cji brytyjskiej (Duckworth, Londyn, pierwsze wydanie - 1985), do dziś do­stęp­nej we wszyst­kich dobrych księgarniach na Wyspach Brytyjskich i w ważniejszych sklepach internetowych. Stanowi ona podstawowe narzędzie stu­den­tów fi­lo­lo­gii klasycznej w Oksfordzie czy w Cambridge, podobnie jak w więk­szo­ści uniwersytetów amerykańskich. Wolno przypuszczać, że wydanie Duc­kwor­tha będzie dodrukowywane jeszcze przez długie lata.

Wydawca uprzejmie dziękuje pani Marii Teresie Marinone Ga­but­ti, wdo­wie po profesorze Nino Marinonem, właścicielce i dys­po­nent­ce praw au­tor­skich do niniejszego słownika, za okazaną wiel­ko­dusz­ność, życz­li­wość i zgodę na druk polskiej edycji.


Reviews
Contact

Contact numbers:


tel./fax. +48 22 632 38 38
Mobile: + 48 665 705 444

(Monday - Friday: 9.00 to 17.00)

Live chat with our customer service office
(Monday - Friday: 9.00 to 17.00)


Consultants on duty

Nr GG: 42470092 talkikona gg
Nr GG: 7738446 talkikona gg
Who is online
There currently are 18 guests and 
9 members online.
Find us on
Facebook
Prizes and awards
Księgarnia Poltax.waw.pl trzeci raz z rzędu w rankingu TOP 10 najlepszych księgarń internetowych w Polsce!


Podobnie jak w ubiegłym roku Księgarnia Poltax.waw.pl kolejny raz znalazła się w pierwszej dziesiątce sklepów najlepiej ocenianych w dziale książki! więcej

Miło nam poinformować,
że Księgarnia Poltax.waw.pl uzyskała certyfikat "Super Sprzedawcy"


Certyfikat "Super Sprzedawcy" przyznawany jest przez portal aukcyjny Allegro.pl.
więcej

  Sunday 12 July, 2020  
Copyright © 2007-2020 Poltax
Design by: Direktorek03
Modified, Powered and Scripted by Webmaster
czas generowania strony: 1,1104 s