Ksiegarnia Poltax.waw.pl - Top


The Language Bookstore Poltax.waw.pl   We are sending the books all over the world!Happy hour!
There are no books in happy hour!

Keep an eye on us frequently and hunt your HAPPY HOUR!
Our partners

Okazje.info.plNokaut.pl

Opineo.plPorównywarka Alejka.pl


Przesyłki dostarczają:

Poczta Polska

Firma Kurierska GLS

Paczkomaty 24/7Paczka w ruchu


Płatności online obsługuje:

Dotpay.pl


Nasze transakcje są bezpieczne:

Bezpieczne połączenie SSL 128

Czytaj więcej >>


Complaints and returnsHEADING_TITLE


Zwroty - odstąpienie od umowy konsumenta

Zgodnie z art. 27 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014r.), Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Szanowni Klienci,

W ciągu 14 dni od otrzymania towaru mogą Państwo bez podawania przyczyny zwrócić zakupiony towar. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Towarów objętych zamówieniem albo ich części.

Aby ułatwić Państwu zwrot towaru przygotowaliśmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, który zgodny jest z zapisami wyżej cytowanej ustawy. Można też skorzystać z wzoru oświadczenia przygotowanego przez ustawodawcę, który znajduje się poniżej.

W sytuacji, gdy dokonywali Państwo płatności za pobraniem lub gotówką przy odbiorze osobistym, prosimy aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostanie zwrócona Państwu należność.

Zwracany Towar nie powiniem nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Co oznacza że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu prosimy wysłać listem poleconym na nasz adres:

Poltax s.c.
ul. Obozowa 82a/17
01-434 Warszawa

lub drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: ksiegarnia@poltax.waw.pl.

Ponoszą Państwo wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

Informujemy, że zwracamy najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru. Jeżeli wybrali Państwo sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, informujemy że nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.

Zwrotu należności dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyli Państwo podczas zakupu, a w przypadku zakupu za pobraniem - na wskazane przez Państwa konto bankowe W takim wypadku wyrażają Państwo zgodę na zwrot należności w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Jednocześnie informujemy, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegóły dotyczące zasad odstąpienia od umowy znajdują się w Regulaminie sprzedaży (§15 - Odstąpienie od umowy sprzedaży), którego zapisy zaakceptowali Państwo przed zakupem oraz w poniższym Wzorze pouczenia, który wysłaliśmy Państwu w formie załącznika (PDF) drogą e-mailową w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia.


Wzór pouczenia - załącznik nr 3 do Regulaminu sprzedaży:

Prawo do odstąpienia do umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (POLTAX D. Kowalski, A. Piontek Spółka cywilna, ul. Obozowa 82a/17, 01-434 Warszawa, tel. +48 22 6323838, fax. +48 22 6323838, ksiegarnia@poltax.waw.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: POLTAX D. Kowalski, A. Piontek Spółka cywilna, ul. Obozowa 82a/17, 01-434 Warszawa, ksiegarnia@poltax.waw.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

Szanowni Klienci
Towary oferowane w naszej księgarni mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Mamy również prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad (rękojmia). Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego ceny.

Jeżeli otrzymany Towar jest wadliwy, mogą Państwo skorzystać według swojego wyboru:

a) z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie;
b) z uprawnień przysługujących Państwu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie i które były podstawą obniżenia jego ceny.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Odpowiadamy za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

W razie niezgodności towaru z umową najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności należy wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na nasz adres. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Należy sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia. Można użyć do tego celu specjalnie przygotowanego Formularza reklamacyjnego.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, mogą Państwo:
a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
b) żądać usunięcia wady,
c) żądać obniżenia ceny,
d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Jesteśmy obowiązani – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Państwa. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową proszę wysłać na nasz koszt reklamowany Towar na adres:
Poltax s.c.
ul. Obozowa 82a/17
01-434 Warszawa

Odsyłając reklamowany Towar do nas prosimy o załączenia wypełnionego Formularza reklamacyjnego lub pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, prosimy również - o ile to możliwe - załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji prosimy dzwonić pod numer telefonu +48 22 6323838 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora), lub wysłać e-maila: reklamacje@poltax.waw.pl.


Dokumenty do pobrania (PDF)

Formularz zwrotu towaru


Formularz reklamacyjny


Wzór pouczenia


Ustawa o prawach konsumenta z z 30 maja 2014r.Continue
Contact

Contact numbers:


tel./fax. +48 22 632 38 38
Mobile: + 48 665 705 444

(Monday - Friday: 9.00 to 17.00)

Live chat with our customer service office
(Monday - Friday: 9.00 to 17.00)


Consultants on duty

Nr GG: 42470092 talkikona gg
Nr GG: 7738446 talkikona gg
Who is online
There currently are 13 guests and 
4 members online.
Find us on
Facebook
Prizes and awards
Księgarnia Poltax.waw.pl trzeci raz z rzędu w rankingu TOP 10 najlepszych księgarń internetowych w Polsce!


Podobnie jak w ubiegłym roku Księgarnia Poltax.waw.pl kolejny raz znalazła się w pierwszej dziesiątce sklepów najlepiej ocenianych w dziale książki! więcej

Miło nam poinformować,
że Księgarnia Poltax.waw.pl uzyskała certyfikat "Super Sprzedawcy"


Certyfikat "Super Sprzedawcy" przyznawany jest przez portal aukcyjny Allegro.pl.
więcej

  Wednesday 30 September, 2020  
Copyright © 2007-2020 Poltax
Design by: Direktorek03
Modified, Powered and Scripted by Webmaster
czas generowania strony: 0,3856 s